За нас

Kои сме ние


Фондация “Приложни изследвания и комуникации” (ПИК) е частна организация с нестопанска цел, основана през 1991 г. в София. Днес тя е една от водещите неправителствени организации (НПО), посветила дейността си в създаването на модерно основаващо се на познанието общество, което да се възползва от мощта на информационните технологии и иновациите.

Каква е дейността ни...
Фондация “ПИК” активно участва в дейности по формиране на политики и разработки, насочени към създаването на информиционно общество и икономика, основана на знанието в национален и международен контекст.  Тази своя мисия фондацията осъществява чрез:

  • провеждане на приложни изследвания и анализи в помощ на разработването и изпълнението на обществени политики;
  • въвеждане на нови инструменти за политически решения като форсайт анализите;
  • подпомагане на обществения консенсус чрез създаване на условия за диалог между ключови представители на правителството, индустрията и широката общественост и чрез формирането на коалиции и партньорства между държавния и частния сектор;
  • изграждане на капацитет в рамките на различни професионални групи чрез организиране на специализирани обучения и подпомагане обмена на знания и на добри практики;
  • повишаване на иновационния капацитета на фирмите чрез предоставяне на брокерски услуги за технологии и консултации;
  • популяризиране на иновативни решения на проблеми, свързани с развитието, чрез иницииране на пилотни проекти, които да демонстрират полезността на технологиите (информационните технологии включително) в укрепването на демократичното управление, повишаването на информираността на обществото и развитието на конкурентоспособно бизнес обкръжение.

Дейностите на фондация “ПИК” са насочени към различни групи заинтересовани лица – политици, служители в централните и регионални управленчески структури, индустриални и бизнес асоциации, НПО и представители на широката общественост.

Фондация “ПИК” е признат и уважаван участник в изграждането на общество, основаващо се на знанията и иновациите на национално, регионално (Югоизточна Европа) и суб-регионално равнище.

Нашият екип...
В екипа на фондация “ПИК” работят млади професионалисти в различни области – информационни и компютърни технологии, инженерство, икономика и бизнес администрация. Фондацията работи и с многобройни външни експерти и консултанти, които допринасят със своите познания към наличния интелектуален капитал.

© 2005 innovation.bg
    Developed by ARC Fund
Design: nickyz.com